Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

NYITÓLAP HÁZIREND, SZERV. MŰK. SZAB. ÓVODAKÉPÜNK BÁZISINTÉZMÉNY OVI DOLGOZÓI OVI DOLGOZÓI II. OVI DOLGOZÓI III. CSOPORTJAINK KIS VAKOND BRUMI MACI MÉHECSKE CIRMOS CICA BEMUTATKOZÓ KÉPEK BEMUTATKOZÓ KÉPEK II. BEMUTATKOZÓ KÉPEK III. BEMUTATKOZÓ KÉPEK III. GALÉRIA GALÉRIA II. GALÉRIA III. GALÉRIA IV. VIDEÓ VIDEÓ II. VIDEÓ III. VIDEÓ IV. VIDEÓ V. JÓ GYAKORLAT ALAPÍTVÁNY ESEMÉNYEK ESEMÉNYEK II. ESEMÉNYEK III. ESEMÉNYEK IV. ESEMÉNYEK V. ESEMÉNYEK VI. ESEMÉNYEK VII. ESEMÉNYEK VIII. ESEMÉNYEK IX. ESEMÉNYEK X. ESEMÉNYEK XI. ESEMÉNYEK XII. ÉTLAP EGYÉB KAPCSOLAT OVI DOLGOZÓI OVI DOLGOZÓI II. OVI DOLGOZÓI III. BEMUTATKOZÓ KÉPEK BEMUTATKOZÓ KÉPEK II. BEMUTATKOZÓ KÉPEK III. BEMUTATKOZÓ KÉPEK III.-PRÓBA 

HÁZIREND, SZERV. MŰK. SZAB.

HÁZIREND

Intézmény neve: VÁROSKÖZPONTI ÓVODÁK, KATONA JÓZSEF ÚT 7.Szabályzat típusa: HázirendIntézmény székhelye, címe: Ózd, Katona József út 7.Szervezeti egységek megnevezése, címe: Városközponti Óvodák 3600 Ózd, Katona József út 7.Székhely óvoda: Városközponti Napköziotthonos Óvoda 3600 Ózd, Nemzetőr út 18.Tagóvodák:Intézmény OM azonosítója: 028516 Intézmény fenntartója: Ózd Város ÖnkormányzataIntézmény vezetője: Juhász Tamásné Intézményvezető-helyettes: Kotlóczki Mihályné I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirend fontos, hiszen az ebben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.A Nkt.25.§ (2) bekezdése alapján az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapít meg.A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha erre nincs központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell tekintenie az éppen érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött szabályozási célnak. A jogalkotó, a fenntartó általában a közoktatási törvény, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó rendeletek jelentősebb módosítása után rendel el kötelező házirend-felülvizsgálatot, amelynek célja, hogy az intézményi szabályok összhangban legyenek a megváltozott jogszabályi környezettel.A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a házirendet nyilvánosságra kell hozni, és beiratkozáskor, illetve érdemi változás esetén át kell adni a szülőnek.Az óvoda a nevelési programját oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. Az óvoda vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást adni a nevelési programról, illetve a pedagógiai programról. Az óvoda szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a nevelési programról, illetve a pedagógiai programról.Fentieket a szervezeti és működési szabályzat és a házirend tekintetében is alkalmazni kell. A gyermekek jutalmazása többnyire szóbeli dicséret, illetve motiválási céllal, a gyermektől elvárható jobb teljesítmény érdekében történő tárgyi jutalmazás: levonók, apró képecskék, színező lapok…Versenyeken, rendezvényeken történő szereplés során emléklappal, jutalomtárgyakkal( képeskönyv, édesség…) ismerjük el az eredményes részvételt.Az óvoda fegyelmező intézkedése: azt a gyermeket, aki viselkedésével megsérti a magatartási szabályokat, nem tartja be az óvodai házirendben foglaltakat, veszélyezteti saját, társai, vagy az intézmény dolgozóinak testi épségét, rongálja az intézmény berendezését vagy társai felszerelését többszöri figyelmeztetés után egy rövid ideig a játéktevékenységből kivonjukA házirend elkészítéséért az intézményvezető felelős. A dokumentumot a nevelőtestület fogadja el. •Mivel az intézményben óvodaszék nem működik, véleményének kikérésére nincs lehetőség.•Mivel a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség nem hárul, a fenntartó. a működtető egyetértése nem szükséges.II. Általános információkAz óvoda neve: Városközponti Napköziotthonos ÓvodaAz óvoda címe: 3600 Ózd, Katona József út 7.A vezetői iroda telefonszáma: 472-563, faxszáma: 472-563Az óvoda e-mail címe: katonaovi@gmail.comAz óvodavezető neve: Juhász TamásnéAz óvodavezető helyettes neve: Kotlóczki MihálynéAz óvoda gyermekvédelmi felelőse: Kossuth HenriettaAz óvoda gyerekorvosa: Dr. Lukács AnnamáriaAz óvoda védőnője: Elekné Zsupponyó AnettIII. Az intézmény pontos nyitva tartása1. A nevelési év meghatározása: szeptember 01- től augusztus 31-ig tart.A tanév év meghatározása: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig.A nevelés nélküli napok száma: 5, amikor az intézmény zárva tart.Nyári zárás ideje: (5 hét), takarítási szünet, melynek időpontját február 15.-ig ismertetjük a gyermeköltözők faliújságára kifüggesztve illetve a gyermekek elhelyezését szülői kérésre tagóvodánkban biztosítjuk.Az ügyeletek megszervezésének rendje zárás alatt, illetve a nevelés nélküli napokon:• Az intézmény nyári, zárásának ideje alatt a kerület egy másik, erre a célra kijelölt óvodájában, ügyeleti ellátást lehet igénybe venni.• A nevelés nélküli napokon, valamint nyáron június 15-e után a gyerekeket összevont, ügyeleti csoportban helyezzük el, augusztus 31-ig.• A gyerekek reggel 6 órától 7 óráig, délután 15.30 órától 16.30 óráig ügyeleti szobában tartózkodnak, egy ügyeletes óvodapedagógus felügyelete alatt. Reggel 7 óra után a gyerekeket saját csoportszobájukban, a saját óvodapedagógusuknak adják át.2. Napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel 5.30-tól délután 16.30-ig.Az óvoda bejárati ajtaja zárva tartásának rendje:Délelőtt: 8 óra és 12 óra közöttDélben: 12.30 és 15 óra közöttDélután: 15.30 órától, amennyiben valamennyi óvodai csoport már az udvaron tartózkodik.Ha az ajtó zárva van, csengetni kell.A gyerek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. A közoktatási törvény 24. § (4) pontjának értelmében egy gyerek napi tíz óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában, annak ellenére, hogy az intézmény nyitva tartás ideje ennél hosszabb.IV. Az óvoda használatba vételének rendje1. Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát?1.1 Azok a gyerekek vehetik igénybe az óvodát, akik betöltötték harmadik életévüket.1.2 A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig.1.3 Amennyiben a gyerek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.1.4 Amikor a gyerek egészséges, és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az óvónőnek. 1.5 Illetve, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette az adott hónapra, illetve az érvényes gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot átadta a csoportos óvónőnek2. Óvodai beiratkozás2.1 A szülők és gyermekek számára lehetőséget biztosítunk az intézmény megtekintésére és a felmerülő kérdések megválaszolására, a pedagógiai program megismerésére és a leendő óvodapedagógusokkal való megismerkedésre.2.2 A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik. Ekkor a szülők tájékoztatása (a házirend átadása) után a gyerek adatai rögzítésre kerülnek.2.3 A felvételről vagy az esetleges elutasításról írásban értesítjük a szülőket.2.4 A beiratkozás folyamatos, az Óvodai felvételi előjegyzési napló kitöltésével válik érvényessé. Az adatok igazolása érdekében a gyerek és a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumokat be kell mutatni.A szülőt megilleti a szabad óvodaválasztás joga. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik. A Városközponti Napköziotthonos Óvoda körzetesített. Gyermekfelvételi Szabályzat szerint történik a gyermekfelvétel. Az óvodai felvétel, beiratkozás időpontját (hirdetmény útján) a beiratkozást megelőzően egy hónappal közzéteszi az intézmény.A felvételt nyert gyermekeket az intézményvezető a beiratkozást követően egy hónapon belül írásban értesíti, illetve az elutasított gyermekek szüleit határozat formájában értesíti.Felvételt nyert gyermekek csoportba osztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.3. Az óvodai jogviszony megszűnésének általános szabályai3.1 A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására3.2 Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét.3.3 A gyermeket felvették az iskolába, nevelési év utolsó napján Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell:-7 napnál több igazolatlan mulasztásról az óvoda vezetője értesíti a jegyzőt-Ha a gyermek beteg volt-Ha a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelességének eleget tenni.Tanköteles az a gyermek, aki augusztus 31.-ig betölti a 6. életévét.A szülő a meghirdetett időpontban köteles gyermekét beíratni az illetékes, vagy választott iskolába az óvoda által kiállított szakvéleménnyel.V. Gyermekek az óvodában1. A gyermek jogai 1.1 A gyermek joga, hogy a nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás...). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus felügyelete alatt álljon.1.2 A gyerek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása. 1.3 A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 1.4 Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. (Több szülő együttes kérése alapján.)1.5 Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.1.6 A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, amely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.1.7 A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottjainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek fejlődéshez, művelődéshez való jogát. 1.8 A gyermek a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.1.9 A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó...), felszereléseit ingyenesen használhatja. Neveléssel törekszünk arra, hogy ezekre vigyázzon, és azokat rendeltetésszerűen használja. 1.10 Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.2. A gyerekek ápoltsága, ruházata az óvodában2.1 A gyerek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő méretűre le van vágva. 2.2 A szobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi és kényelmi szempontok szerint válasszák ki. Nem célszerű a szoros, esetleg kinőtt ruházat. Kerülendő a műszálas, illetve túl merev anyagú farmeröltözet, a zárt edzőcipő. 2.3 Az öltözék, cipő, csizma jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében. A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyerek saját polcán helyezzék el.2.4 A ruhászsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló).2.5 Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján.3. A gyerekek étkeztetése az óvodában3.1 A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata. Az óvoda köteles a felhasznált élelmiszerekből ételmintát 48 órán át a hűtőben megőrizni (ÁNTSZ), kivéve a kirándulásokra készült tízórai és a vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. 3.2 Házilag készített süteményt, tortát a szigorú HACCP-s előírás miatt nem tudunk bevenni. 3.3 A gyerek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt, az óvoda területén (csokoládé, túrórudi, cukorka, banán...) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is nehezíti. 3.4 Az étkezések időpontja: 8 .00 és 9 .00 óra között, ebéd 11.30 és 12.30 óra között, uzsonna 14.30-15.00 ig. 4. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok4.1 ÁNTSZ által előírt szabály, hogy a tanév alatt (szeptember 1-jétől június 15-ig) betegség esetén a háromnapos hiányzás után be kell mutatni az orvosi igazolást.4.2 Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének megtagadása.4.3 Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! 4.4 Amennyiben a gyerek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a gyereket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába.4.5 Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyerek esetén:A gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szerveznie. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). 4.6 Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű...) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez.Óvó-védő előírások:Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék.Külső helyszínekre szervezett programok, séták, kirándulások előtt szükség szerint minden óvodai csoportban a gyermekek életkorának megfelelően ismertetik az óvodapedagógusok az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát.Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat biztosít a gyermekek számára.Az óvodai csoportok nevelési tervében megismertetjük a gyermekekkel a biztonságuk és testi épségük megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. Az épületen belül mindig felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak, közlekedhetnek a gyermekek. Csak kijelölt helyen és időben végezhetnek fokozottan balesetveszélyes tevékenységeket (pl.: futkározás, kerékpározás, rollerezés, stb.) A lépcsőkön egyes sorban, kapaszkodva közlekedhetnek. Ha törött, sérült eszközt találnak környezetükben, azonnal szólnak a közelükben tartózkodó óvodai alkalmazottnak, a balesetveszély elhárítása miatt. Az udvari játékok használata során folyamatosan felnőtt felügyeli az ott játszó gyermekeket, az eszközök rendeltetésszerű használatára figyelve. A gyermekek védelme mindannyiunk egyéni felelőssége.Minden váratlan helyzetről, rendkívüli eseményről azonnali tájékoztatást kell adni az óvoda vezetőjének, annak távollétében az óvoda vezető-helyettesének. Gyermekbaleset esetén, vagy ha ennek veszélye fennáll, a pedagógus az alábbiak szerint intézkedik (elsősegélynyújtás, szülő értesítése, veszélyforrás elhárítása). Óvodába érkezéskor, távozáskor kérjük a felnőtteket a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére, a gyermek testi épségének megőrzésére.Az óvodapedagógus csak olyan általa készített, használt pedagógiai eszközöket vihet be a gyermekek közé, amely életkori sajátosságuknak megfelel, egészségüket, testi épségüket nem veszélyezteti. A szülők a foglalkoztató terembe utcai cipőben egészségügyi okok miatt nem léphetnek be.A folyosón gyermekek nem étkezhetnek.A fülbevaló elvesztéséért, a viseléséből adódó balesetekért az intézmény felelősséget nem vállal.Az óvodába behozott kerékpár, roller stb. biztonságáért az óvoda nem vállal felelősséget.Az egészség megóvása érdekében a gyermekért érkező szülők az épületbe élő állatot nem hozhatnak be!5. Egyéb szabályozások5.1 A gyerekek érkezésének és távozásának rendjeA csoport tevékenységeiben való részvétel érdekében ajánlott, hogy a gyermek reggel 7.45 óráig érkezzen meg az óvodába, fésülten, rendezett külsővel.5.1.1 Az óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermekét az óvónőnek, egyébként a kapuból elengedett gyerekért felelősséget nem tudunk vállalni, mivel az óvónő nem is tud a gyerek megérkezéséről.5.1.2 A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, kés, tű, mobiltelefon...).5.1.3 A gyereket a szülők, ezenkívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett felnőtt, illetve nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki az óvoda!5.1.4 A válófélben lévő szülők esetében a gyerek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására.5.1.5 Amennyiben a gyerekért nem jönnek az óvoda zárásáig (16.30-ig), az ügyeletes óvónő kötelessége először telefonon keresni a szülőt, majd ha ez nem vezetett eredményre, a gyermeket a Gyermekvédelmi és Ifjúsági Intézetbe kell elvinnie.A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.Lakcímben, elérhetőségben (telefon) történő változást a gyermek érdekében be kell jelenteni a csoport óvónőinek.5.2 Az óvodába járási kötelezettségAz ötödik életévét betöltött gyerek számára kötelező a délelőtti foglalkozásokon való részvétel.(2014.09.01-től három éves kortól kötelező !!!)Amennyiben ezekről a gyerek (indokolatlan hiányzás, sorozatos késés miatt) rendszeresen távol marad, az óvodavezetőnek írásban jeleznie kell a törvénysértés tényét a lakóhely szerinti jegyző felé. A jegyző ezután pénzbírságot szab ki a családra.5.3 A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai5.3.1 Betegség miatti hiányzás esetén csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek.5.3.2 Egyéb esetben, amennyiben a szülő három napnál hosszabb ideig (üdülés, külföldön való tartózkodás...) nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézmény vezetőjétől szükséges engedélyt kell kérni.5.4 A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozásaAz óvodának a Kt. 40. § (8) pontja szerint lehetősége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni. Amennyiben a szülők az előírt szabályozást nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda csak szándékos károkozás esetén felel.Behozható tárgyak: kiscsoport első három hónapjában olyan személyes szőrös kisállat, takaró, párna..., amely a gyerek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti.Nem hozható be az óvodába: ékszerek, drága ruhadarabok. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvónő ezeket elveszi a gyerektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek. 5.5 A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározásaNagyobb csoport lehet:•az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyerekek csoportja, az életkortól függetlenül, amennyiben vegyes csoportról van szó;•az azonos életkorú gyerekek csoportjától függetlenül, például az óvodát kezdő, illetve az iskolába menő gyerekek csoportja;•külön, speciális foglalkozásokon részt vevő gyerekek csoportja, például a fejlesztő, felzárkóztató, logopédiai, gyógytorna foglalkozásokon részt vevő gyerekek csoportja;•az önköltséges tanfolyamokon részt vevő gyerekek csoportja (úszás, torna, kézügyesség, nyelv...).VI. Szülők az óvodában1. A szülők jogai és kötelességei1.1 A szülő jogai1.1.1 A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán).A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülő dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A körzeti óvodának helyhiány esetén az alábbi esetekben fel kell vennie a kapcsolatot a kerület további óvodájával, és segítenie kell a gyerek elhelyezését, ha a gyermek• betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, • felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.1.1.2 A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor betekintés céljából át kell adni a szülőnek. 1.1.3 Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.1.1.4 Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.1.1.5 Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és abban tevékenyen közreműködhet.1.1.6 Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.1.1.7 Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.Ügynöki tevékenység az óvodában nem folytatható.Az intézmény helyiségei üzleti célra nem használhatók.Fotózásra, videózásra vonatkozó szabályozás: A Látogató-, Óvodahasználó ( szülők, hozzátartozók…) tudomásul veszi, hogy az Óvoda Rendezvényeiről hang- és képfelvételt készíthetnek az óvodavezető megbízásából a kollégák, a Weblapkészítő, valamint óvodai engedélyben részesülő partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak. “A Rendezvényekről ( Gyermek Nap, Farsang, Gyermek előadások…) hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a Rendezvényszervezőkkel szemben.”Videó felvétel, fénykép csak az óvoda megbízása vagy engedélye alapján készíthető.Ügynöki tevékenység az óvodában nem folytatható.Az intézmény helyiségei üzleti célra nem használhatók.1.2 A szülő kötelességei1.2.1 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.1.2.2 Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását; hátrányos helyzetű gyermek esetén hároméves kortól, rendezett körülmények között élő gyerek esetén ötéves kortól. A közoktatási törvény 24. § (3) pontja értelmében, amikor a gyermek betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül, a szervezett foglalkozások idején óvodai nevelésben kell részesülnie.A fenti két esetben nem szűnhet meg a gyermek óvodai nevelése a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja vinni a gyermekét, az új óvoda igazolását meg kell kérni. Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.1.2.3 Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.1.2.4 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 1.2.5 Tartsa tiszteletbe az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.Az a gyermek, aki az intézményből betegen ment haza, csak orvosi igazolással jöhet óvodába. Lázas beteg gyermeket az értesítéstől számított legrövidebb időn belül el kell vinni az óvodábólHa a szülő óvodáztatási támogatásra jogosult az első igazolatlan nap után az óvodavezető írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről.2. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakításaAz óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.Például:•ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre;•ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyerekét érte esetleg sérelem.3. A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségeiA szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttműködésre alkalmas fórumok: •szülői értekezletek, •játszódélutánok, •nyílt napok,•közös rendezvények, •fogadóórák (vezetői, óvónői),•az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések.Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információcserén túl se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetés miatt az óvónő figyelmét a gyerekekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek. Az óvodatitkár, a dadusok nem illetékesek.4. Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, WC-jének) és udvarának a szülők általi használatának rendjét az ÁNTSZ-előírásoknak és a helyi szabályozásoknak megfelelően alakítjuk. Az intézmény egész területén, beleértve az óvoda udvarát is, tilos a dohányzás!5. Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje5.1 A befizetések időpontját kifüggesztjük az óvoda faliújságjára, és a két bejárati ajtóra. 5.2 A rendes befizetés két napon, a pótbefizetés plusz egy napon történik.5.3 Az ingyenes és az 50%-os étkezési díj a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén igényelhető (rendszeres nevelési segélyről szóló határozat bemutatása, három gyerek megléte, orvosi igazolás).A felsorolt kedvezményeket csak egy jogcímen lehet igénybe venni.5.4 Az önkormányzat további térítési kedvezményt adhat, amennyiben a család írásban igazolja jövedelmét, és az a megjelölt összeghatár alatt van.5.5 Hiányzás esetén a következő napi étkezés lemondható 9 óráig személyesen vagy telefonon a gazdasági irodában. A lejelentés elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség.5.6 A fizetési kötelezettség elmulasztása miatt az ötévesnél nagyobb gyerek óvodai ellátása nem szüneteltethető! Érv.: 2015.09.01.-igA rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek ebédjét is le kell mondani.Be nem jelentett hiányzás esetén (ha nem történik ebédlemondás) a szülő a térítési díj visszafizetésére, illetve a következő hónapban történő jóváírásra nem tarthat igényt.Ebédet igényelni egy-egy napra nem lehet, csak teljes hónapra fizethető be, gazdasági okokból.VII. Pedagógiai munka az óvodában1. Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszerveznie, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfelelően, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak. Az irodán bármikor elkérhető betekintésre az óvoda saját pedagógiai programja és a Szervezeti és Működési Szabályzat.2. Nevelési alapelveinkTörekszünk arra, hogy az általunk nevelt óvodások sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat és az egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenek felett álló érdekeit tartjuk szem előtt.VIII. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok1. Az óvoda bejáratának napközbeni zárása esetén csengetéssel kell jelezni a bejöveteli szándékot.2. A vezető szabályozza az óvoda épületében való tartózkodását, amely előírás a szervezeti és működési szabályzatban található meg.3. A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. 4. Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra: a fenntartó engedélye alapján, amennyiben az alapító okiratban a hasznosítás, mint vállalkozási tevékenység szerepel, megfelelő szabályozás és a feltételek kialakításával lehetőség van az épület egyes helyiségeinek hasznosítására (például tornaterem).5. Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.6. Az óvoda területén a dohányzás tilos. Tilos továbbá az óvoda területén az alkohol- és a drogfogyasztás.7. Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda által szervezett rendezvényen.8. A tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők felsorolását lásd az intézmény szervezeti és működési szabályzatában.9. Anyagi felelősség esetén pontosan meg kell határozni, hogy mi az óvoda és mi a szülő felelőssége.10. Megbotránkoztató viselkedés esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására.IX. A házirend nyilvánossága, megismeréseAz SZMSZ mellett a házirendet is nyilvánosságra kell hozni, valamint egy példányát a gyermekét beíratni kívánó szülő kezébe kell adni.A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztésre kerül, valamint az óvoda honlapján (www.katonaoviozd.com) megtalálható.MELLÉKLET1. számú mellékletKIEGÉSZÍTÉS a tagóvodákra vonatkozó rendelkezésekkelA tagóvodák nyitvatartási rendje:Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik.A nyitvatartási idő Nemzetőr Úti Tagóvoda: napi 11 óra – 5.30-tól 16.30-ig.X. Legitimációs záradék1. Elfogadó határozatA intézmény nevelőtestülete a házirend kiegészítését megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta, és a módosítását elfogadta.Kelt: .......................ÓZD...., ......2013.. év .........03...... hónap ....20 nap..........................................a nevelőtestület képviselője

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA